Informasjon


Viktig informasjon

Klikk på  "Jeg vil gjøre en ny registrering" og følg instruksjonane vidare dersom de ynskjer å gifte dykk i ei av kyrkjene våre.
Ber om at de legg inn namn på forlovarar, vi treng dei, sjølv om det står anleis i skjemaet.

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom
- ynskt dato/tid ikkje står som eit alternativ.
- de ynskjer å endre bryllaupsdato
- de ynskjer å nytte Selje kloster eller Malakoff. Vi kan nytte desse lokalitetane berre etter nærare avtale
- de ynskjer å nytte andre lokale eller uteområde

Telefon: 57 86 17 55 / e-post: kyrkjekontor@stad.kommune.no.

Etter at kyrkje og dato for vigsel er stadfesta, kan de seinare gå til "Eg har ei tidlegare registrering", om de ynskjer å oppdatere innhaldet.
NB! Bruk same fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Innsamla data i samband med førespurnaden blir lagra og nytta så lenge det er behov i samsvar med retningslinjer for slike førespurnader

Lukke til med planlegginga!