Konfirmasjon


Å være konfirmant er en del av ein lang tradisjon i Den Norske Kyrkja. Alle ungdomar får tilbod om å delta på konfirmantundervisning frå hausten av det året dei fyller 14 år.

 

 

Å være konfirmant er del av ein lang tradisjon i Den Norske Kyrkja

Alle ungdomar får tilbod om å delta på konfirmantundervisning frå hausten av det året dei fyller 14 år (9. trinn i grunnskulen). Sjølve konfirmasjonen finn stad på våren året etter.

Våren ungdommane går i 8. klasse blir det sendt ut eit brev med grundig informasjon om konfirmanttida og eit påmeldingsskjema. Nokre av konfirmantane får også - som eit prøveprosjekt - link til påmelding via denne sida. 

For å verte konfirmert er det eit vilkår at ein er døypt. Dåpsattest må difor leggast fram ved påmelding til konfirmantundervisning dersom ein er døypt andre stader enn i ei av kyrkjene i Stad. Om ein ikkje er døypt, men ynskjer konfirmasjon, vil vi avtale tid for dåp i god tid før konfirmasjonsdagen.

Kommunikasjon med heim og konfirmant

Kontaktinformasjon til konfirmant og foreldre/føresette er ein viktig del av påmeldingsskjemaet. Utanom dei obligatoriske informasjonsmøta skjer nesten all komunikasjon med heimen elektronisk. Der er nokre ulikskapar i kommunikasjon med konfirmantheimane mellom kontora på Eid og i Selje, men de vil få tydeleg og god informasjon undervegs uansett.

Plan og oversikt over timar, lekser og tema i løpet av konfirmantåret vert formidla i god tid før konfirmantundervisninga tek til om hausten.

I løpet av året legg vi vekt på at konfirmanten skal

 • oppleve et realt og inkluderande miljø på leir og samlingar.
 • skikkeleg og grunnleggande undervisning i kristen tru, praksis og tradisjon.
 • prøve seg på og utfordre seg sjølv i ulike praktiske tenester.

Korleis?

Konfirmantane i gamle Eid og gamle Selje har framleis ulike konfirmantopplegg, men noko er likt. 
Konfirmantbok blir utdelt anten på Konfirmantleiren eller på Presentasjonsgudstenesta. Konfirmanten må ta med boka/heftet og skrivesaker til kvar konfirmanttime. I tillegg nyttar vi aktivt bibelen dei fekk på 5. trinn.

Begge bøkene legg opp til felles start og avslutning av undervisninga. Konfirmantgruppa kan så bli delt inn i mindre grupper som vekslar mellom ymse postar med forskjellig fokus og vinklingar knytt hovudtema for dagen. Vi ynskjer å lære av kvarandre medan vi er saman i eit felleskap. Difor prøvar vi å legge til rette ulike arenaer for å bli betre kjende med kvarandre - og vi ynskjer å skape trygge rom der alle stemmer vert høyrde.

Boka/heftet skal vere ferdig utfylt og godkjent av konfirmantlærar før konfirmasjonen om våren.

Kva?

Læringsmålet er å gje grundig innføring i den kristne trua og viktige emne innanfor kristendommen. Til dette nyttar vi leik, gruppesamtaler, diskusjonar, gruppearbeid, eigenarbeid, undervisning, film, musikk og andre verkemiddel under opplæringa.

Konfirmantundervisninga dekkjer eit breidt spekter av emne. Utanom dei sjølvsagde, sentrale tema kring Gud og Jesus, vil vi i løpet av året også vere innom likt og ulikt som gjeld familie, samliv, sjølvbilete, vener, bibelen, kyrkja, misjon, diakoni, etikk og andre aktuelle tema i tida.

Kvar?

 • All undervisning på Eid finn stad i Eid kyrkje og på Eid Kyrkjetun. 
 • Leir er obligatorisk.
 • Alle kyrkjene i Stad blir nytta til gudstenester som konfirmantane kan delta på.

Når?

 • Konfirmantundervisninga vert normalt halden onsdagar og torsdagar annankvar veke. Opplegget er likt begge dagane 
 • Undervisningstida er frå kl. 15.00 til kl. 16.30. 
 • Konfirmantane set opp ynskje for undervisningsdag ved påmelding.


Tilrettelegging

 • Vi strekkjer oss langt for å få til spesiell tilrettelegging for konfirmantar som treng det. Konfirmanttida skal vere god for alle.
 • Alle opplysningar om matallergiar, medisinbruk, diagnoser og andre tilhøve som kan virke inn sosialt og i læringa vil sjølvsagt bli behandla konfidensielt.
 • Ta ein prat med oss om det.

Oppfølging

Dei tre første åra etter konfirmasjonen vil kulla få innbyding til reunion. Vi beheld difor konfirmantgruppene deira og kontaktinformasjon, slik at vi kan få kontakt med dei igjen.

For nærare informasjon om konfirmasjon og konfirmasjonsundervisning kan du kontakte kyrkjekontoret der du bur